Reza Sadeghi***Ebru gundesh***AminHabibi
1016
بازگذاشتن درب صندوق عقب وسيله نقليه درحال حرکت يا نصب پرده يا کرکره و يا هرچيز ديگري که مانع ديد عقب وسيله نقليه شود

1017
راندن دوچرخه پائي در حال رها کردن فرمان

1018
سوار کردن هر نفر مسافر با سرنشين اضافي در تاکسي هاي شهري و بين شهري

1019
استنکاف از قبول مسافر يا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسائط نقليه همگاني

1020
آويزان شدن از وسيله در حال حرکت

1021
عبور وسائل نقليه کندرو از محلهاي غير مجاز

1022
نشاندن مسافر در طرف راست يا چپ راننده اتوبوس

1023
سوار شدن به وسيله نقليه و پياده شدن از آن در حال حرکت ( در اتوبوسها کمک راننده و در ساير وسائل نقليه مرتکب مسئول است)

1024
سوار کردن سرنشين يا مسافر در سمت چپ يا راست راننده در وسايل نقليه موتوري که فرمان آنها به ترتيب در سمت چپ يا راست قرار دارد.

1025
حمل اشياء بنحوي که قسمتي از آن از عرض وسيله نقليه خارج شود.

1026
راندن موتورسيکلت و دوچرخه موتوردار در حال رها کردن فرمان

1027
حمل سرنشين با موتورسيکلت بيش از ظرفيت مجاز

1028
نداشتن شماره جلو

1029
خروج غير مجاز تاکسي از محدوده تعيين شده

1030
پارک کردن تاکسي بدون حضور راننده در ايستگاههاي تاکسي

1031
استفاده غلط از چراغ راهنماي وسيله نقليه

1032
تعمير وسائل نقليه در معابر عمومي

1033
عدم استفاده از کلاه ايمني توسط راکب و سرنشين موتورسيکلت در حين رانندگي

1034
روشن نکردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب و در مواقع لزوم

1035
باز کردن درب وسيله نقليه بدون رعايت احتياط از طرف سرنشين يا راننده در حال حرکت و حين توقف

1036
بازگذاشتن درب وسيله نقليه در سمت سواره رو

1037
عدم رعايت مقررات چراغهاي راهنمائي چشمک زن در راهها

1038
حرکت با نور بالا در مواقعي که بايد از نور پائين استفاده شود

1039
در آغوش داشتن اطفال در حين رانندگي

1040
همراه نداشتن پروانه تاکسيراني

1041
راندن وسايل نقليه غيرموتوري ويژه حمل بار در پياده رو خيابانها

1042
حرکت دادن غير مجاز يا رها نمودن دامها و احشام و پرندگان در راهها

1043
عدم استفاده از کمربند ايمني توسط سرنشينان رديف جلو در حين رانندگي

1044
حرکت نکردن در داخل حد فاصل دو خط, در معابر خط کشي شده

1045
توقف وسايل نقليه در جهت مخالف حرکت وسايل نقليه ديگر

1046
عبور يا توقف در معابري که از طرف راهنمائي و رانندگي در ساعت معين ممنوع اعلام مي شود.

1047
ريزش روغن, بنزين, نفت گاز( گازوئيل) و يا ساير مايعات آلوده و تخريب کننده ديگر در سطح راهها

1048
عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراهها

1049
عدم رعايت مقررات ويژه عبور ماشين آلات کشاورزي و راهسازي در راهها

1050
عدم استفاده از علائم بازتاب که نشان دهنده طول وسايل نقليه باربري است

1051
توقف و سد معبر در سطوحي که بصورت شطرنجي رنگ آميزي شده است

1052
حمل مسافر توسط ماشين آلات کشاورزي

1053
هر نوع توقف که منجر به سد معبر و يا اختلال در عبور و مرور گردد

1054
خودداري از کناربردن وسيله نقليه قابل حرکت که بعلت تصادف منجر به خسارت يا نقص فني و يا علل ديگر در وسط سواره رو متوقف شده است

1055
عدم رعايت فاصله کافي قبل و بعد از سبقت

1056
يدک کشي وسيله نقليه برخلاف مقررات و بدون رعايت احتياط

1057
استفاده غير مجاز از وسايل اخباري ويژه وسايل نقليه امدادي از قبيل چراغ گردان, آژير و نظاير آن

1058
حرکت به موازات هم در راههائي که عرض آنها گنجايش بيش از دو اتومبيل را ندارد و حرکت طولاني اتومبيل به موازات اتومبيل ديگري که در سمت راست آن حرکت مي کند.

1059
نداشتن دفترچه کار يا برگ فعاليت راننده وسيله نقيه ترابري جاده اي

1060
توقف در محل ممنوع ( پارک ممنوع  )

1061
راه ندادن به وسيله نقليه پشت سر براي سبقت

1062
استفاده از نورافکن, چراغهاي الوان و اضافي و داشتن نور سفيد در عقب و نور قرمزدر جلو وسيله نقليه

1063
نداشتن عاج در سطح اتکاء لاستيک چرخ و همچنين استفاده از لاستيکهاي فرسوده و غير قابل اطمينان براي سواريها و وانت ها

1064
عدم رعايت مقررات در گردش ها

1065
سوار کردن مسافر يا سرنشين داخل صندوق عقب و يا هر قسمت خارجي وسيله نقليه

1066
نصب هر نوع علائم و پلاکهاي متفرقه و همچنين الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تصاوير به بدنه خارجي وسايل نقليه بدون داشتن مجوز از مبادي ذيربط

1067
پخش صدا از بلندگوي منصوب به وسايل نقليه بدون اجازه مراجع ذيربط

1068
استفاده از لاستيک ميخدار در مواقع غير ضروري

1069
نداشتن شماره عقب و يا خوانا نبودن آن

1070
عدم توجه به فرمان ايست يا پرچم مراقبين عبور و مرور محصلين و پليس مدرسه

1071
حرکت کمتر از سرعت مقرر در معابري که حداقل سرعت براي آن تعيين شده در صورت نبودن مانع به نحوي که موجب کندي عبور و مرور شود.

1072
سبقت اتوبوس و کاميون در داخل شهر

1073
توقف با موتور روشن بدون حضور راننده

1074
توقف اتوبوس و ميني بوس در خارج از ايستگاههاي تعيين شده

1075
پارک کردن وسايل نقليه غير مجاز در ايستگاه بارگيري و تخليه بار

1076
تجاوز به سطح گذرگاه عابر پياده در سواره رو

1077
استفاده از تلفن همراه و وسايل ارتباطي مشابه آن در حين رانندگي

1078
خوردن, آشاميدن و استعمال دخانيات و پرتاب و يا ريختن ضايعات, اشياء , آب دهان و بيني در هنگام رانندگي

1079
عبور کاميون و اتوبوس در خطوط سرعت بزرگراهها و آزاد راهها

1080
سوار کردن مسافر روي بار در راهها

1081
پوشاندن تمام يا قسمتي از چراغهاي جلو يا عقب بوسيله پارچه, ورق آلومينيومي, رنگ و يا هر شيئي ديگر که باعث کاهش و تغيير و يا شدت نور مي شود.

1082
نداشتن برگ معاينه فني وسيله نقليه

1083
قصور در بکاربردن وسايل اخباري از قبيل مثلث شبرنگ يا چراغ چشمک زن حسب مورد در جلو و عقب وسيله نقليه متوقف در روي راهها

1084
همراه نداشتن گواهينامه رانندگي يا کارت شناسائي خودرو و يا بيمه نامه شخص ثالث

1085
نداشتن کارت صحت و سلامت روحي و جسمي راننده وسايل نقليه عمومي

1086
نداشتن برگ بازبيني فني سلامت وسايل نقليه عمومي در صورت وجود شرکت حمل و نقل مسافربري در مبدا

1087
عدم استفاده و يا استفاده غلط از علائم با دست يا چراغ راهنما در گردش به چپ يا به راست يا هنگام توقف در شهر

1088
توقف در محل ايستادن ممنوع ( مطلقا ممنوع )

1089
توقف دوبله در معابر

1090
ورود وسائل نقليه غير مجاز به محدوده طرح ترافيک

1091
توقف ساير وسايل نقليه در ايستگاه وسايل نقليه عمومي ( اتوبوس, تاکسي و ... )

1092
رعايت نکردن تقدم عبور عابر از طرف راننده در گذرگاه عابر پياده

1093
استفاده نکردن از عينک طبي در حين رانندگی برای کسانيکه در گواهينامه آنان ضرورت رانندگی با عينک درج شده است.

1094
گردش بچپ يا به راست در محل ممنوع

1095
توقف وسايل نقليه در سطح آسفالت جاده ها و محلهائی که شانه خاکی وجود دارد

1096
توقف وسايل نقليه باربري سنگين ( 5 تن به بالا) و اتوبوسهاي خارج شهري در خيابان ها و در ساعات غير مجاز

1097
تغيير استاندارد پلاک وسيله نقليه که از طرف اداره راهنمائی و رانندگی داده شده است.

1098
شستشوی وسيله نقليه در راهها ( خيابان و جاده )

1099
عبور کاميونهای سنگين و اتوبوس های خارج شهری در ساعات و مسيرهای غير مجاز در شهر

1100
توقف از ابتدا تا انتهای پيچ ها ( قوسهاي) حريم تقاطعها و روی پل و داخل تونل

1101
تصادف ناشی از عدم رعايت فاصله مناسب با وسيله نقليه جلو يا عدم توجه به جلو

1102
عدم رعايت مقررات مربوط به تابلوی ايست يا چراغ قرمز چشمک زن

1103
حمل کود, زباله و نخاله و مصالح ساختمانی و امثال آن بدون حفاظ و پوشش لازم.

1104
بوق زدن غير ضروري و مکرر

1105
توقف در داخل و يا حريم تقاطعهای راه آهن در فاصله کمتر از 15 متر

1106
توقف وسايل نقليه روی خط کشي عابر پياده و يا فاصله 10 متری آن در سواره رو

1107
عدم رعايت مسير های تعيين شده حرکت در معابر منتهی به تقاطعها

1108
صدای ناهنجار لوله اگزوز

1109
عبور وسايل نقليه غير مجاز از خطوط و مسيرهای ويژه اتوبوسراني, عابر پياده, دوچرخه و نظاير آن

1110
نداشتن چراغ های سالم جلو, عقب و يا چراغ راهنمای وسيله نقليه

1111
نداشتن وسايل ايمني سالم و مناسب با فصل از قبيل زنجير چرخ و يا لاستيک يخ شکن و دو عدد برف پاکن و بخاری

1112
حرکت با استفاده از شماره موقت پس از ده روز از زمان تحويل پلاک

1113
حرکت با پلاک غير مجاز و فاقد اعتبار

1114
حمل مسافر با وسيله نقليه شخصی و يا غير مجاز در شهرها

1115
حمل جنازه با وسايل نقليه عمومی

1116
حرکت در سرازيري با دنده خلاص

1117
نداشتن کارت بيمه سرنشين وسايل نقليه عمومی حمل مسافر در جاده ها

1118
حمل بار تجارتی توسط وسايل نقليه عمومی حمل مسافر

1119
حرکت با دنده عقب غير ضروري ( خلاف جهت حرکت )

1120
تغيير خط و حرکت در معابر خط کشی شده بدون رعايت مقررات مربوط

1121
تجاوز به چپ از خط وسط معابر

1122
مغايرت کارت شناسايی با مشخصات فني وسيله نقليه

1123
نداشتن برچسب عوارض ساليانه شهرداری

1124
عدم توجه به فرمان ايست و حرکت پليس راهنما

1125
نداشتن زوج پلاک و يا دستکاری و نداشتن پلاک سوم

1126
توقف خودرو در حاشيه راهها که اقدام به فروش کالا می نمايند

1127
حرکت بطور مارپيچ در راهها

1128
عدم رعايت حق تقدم عبور

1129
نداشتن عاج در سطح اتکا لاستيک چرخ و همچنين استفاده از لاستيکهای فرسوده و غير قابل اطمينان برای وسايل نقليه سنگين

1130
عبور از چراغ قرمز

1131
تجاوز از سرعت مجاز

1132
سبقت غير مجاز

1133
عبور از محل ممنوع

1134
توقف دوبله در محل ( ايستادن ممنوع ) در شهرها

1135
حمل مواد محترقه با وسايل نقليه غير مجاز

1136
رانندگي با وسيله نقليه ای که بعلت نقص فنی دود مي کند

1137
حمل باري که موجب ناراحتی مسافران گردد ( در جاده ها)

1138
حمل اشياء کثيف و آلوده و حيوانات با وسيله نقليه مسافربری

1139
تخليه نخاله, زباله, مصالح ساختمانی, فاضلاب و امثال آن در راهها و حريم آنها

1140
استفاده از انوع بوق شيپوری و يا بوقهای دارای صداي ناهنجار در مناطق مسکونی و ديگر مناطق غير مجاز

1141
نداشتن بيمه شخص ثالث

1142
عدم اعلام نشاني محل سکونت جديد مالک وسيله نقليه ظرف ۳۰روز از تاريخ تغيير محل سکونت به اداره راهنمائی و رانندگي به وسيله ای که از طرف اداره تعيين می شود.

1143حمل تيرآهن و امثال آن بدون رعايت شرايط ايمنی و مقررات مربوط

1144
رانندگی با وسيله نقليه فاقد پلاک

1145
نقص سيستم روشنائی وسايل نقليه به هنگام شب

1146
توقف وسيله نقليه در پياده رو

1147
عدم استفاده از بارنامه و يا صورت وضعيت با وجود پايانه ها يا شرکت حمل و نقل بار يا مسافر در مبدا حرکت توسط وسايل نقليه عمومی در جاده ها

1148
مغايرت مشخصات مسافر يا محموله با صورت وضعيت يا بارنامه صادر شده

1149
استفاده مکرر از يک بارنامه يا صورت وضعيت

1150
عدم رعايت مسيرهای تعيين شده توسط رانندگان ترانزيت

1151
استفاده از وسايل آتش زا از قبيل اجاق گاز پيک نيک, بخاري و امثال آن در داخل وسايل نقليه

1152
حمل مواد سوختی خارج از باک, توسط وسايل نقليه به استثناء وسايل نقليه مجاز و نصب باک غير مجاز

1153
عدول از مقررات حمل بارهاي عمومی در راهها

1154
عدم بارگيری و مهار ايمن محمولات در راهها

1155
رانندگی با وسايل نقليه عمومی بيش از زمان مجاز که برای هر راننده تعيين می شود

1156
رانندگی در حالت و شرايط مستی که با استفاده از دستگاههای آزمايش الکل مشخص می گردد

1157
سبقت از سمت راست وسيله نقليه ديگر در راههائيی که در هر طرف رفت و برگشت فقط يک خط عبوری وجود دارد و يا با استفاده از شانه راه

1158
باز کردن قفل مخصوص وسايله نقليه که توسط مامورين راهنمايي و رانندگي نصب شده است

1159
عبور وسايل نقليه از پياده رو

1160
دور زدن در محل ممنوع

1161
سوار يا پياده کردن مسافر در خارج از پايانه های مسافربری يا محل های مجاز

1162
عدم تطبيق نام موسسه مندرج در بدنه وسايل نقليه همگانی با مشخصات مذکور در صورت وضعيت مسافری

1163
استفاده از لاستيک های خارج از استاندارد برای وسايل نقليه عمومی

1164
حمل مسافر با وسايل نقليه غير مسافربری

1165
عدم داشتن بغل نويسی خودروهای با پلاک دولتی

1166
هرگونه دخالت و دستکاری در دستگاه سرعت نگار ( تا خوگراف ) در وسايل نقليه عمومی

1167
جابجائی مسافر با وسيله نقليه عمومی مسافربری بدون داشتن دستگاه تاخوگراف و يا استفاده از صفحات غير استاندارد در دستگاه تاخوگراف

1168
جابجائی مسافر با وسيله نقليه دارای پلاک خصوصی در جاده ها

1169
عدم رعايت مقررات حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک

1170
هرگونه حرکات نمايشی مانند دور زدن درجا و حرکت بر روی يک چرخ و يا حرکات آکروباتی در سطح راهها

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۰/۰۸/۳۰ساعت 0:43  توسط مهرداد(*رضا صادقی*ابرو گوندش) | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
من مهرداد مشهد
عاشق:
ابرو گوندش,رضا صادقی,پرویز پرستویی,رابرت دنیرو,تیم ملی فوتبال هلند وبرزیل,شب های بارانی...

پیوندهای روزانه
دانلود کتابهای رایگان فارسی مخصوص موبایل
بشكن بشكنه فيلتر شكنه
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
مهر ۱۳۹۴
تیر ۱۳۹۴
فروردین ۱۳۹۴
اسفند ۱۳۹۳
بهمن ۱۳۹۳
بهمن ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
شهریور ۱۳۹۰
اردیبهشت ۱۳۹۰
فروردین ۱۳۹۰
اسفند ۱۳۸۹
بهمن ۱۳۸۹
دی ۱۳۸۹
آذر ۱۳۸۹
آبان ۱۳۸۹
تیر ۱۳۸۹
خرداد ۱۳۸۹
اردیبهشت ۱۳۸۹
فروردین ۱۳۸۹
دی ۱۳۸۷
تیر ۱۳۸۶
فروردین ۱۳۸۶
دی ۱۳۸۵
دی ۱۳۸۴
آرشیو موضوعی
ورزشی
تازه ها
عکس (سینما و موسیقی)
سرگرمی
نیازمندیها
عکس مختلف (ماشین,موبایل,....)
عشقولانه
آلبوم ابرو گوندش
دانستنی ها
دانلود موزیک
مناسبتها
اخبار
متال
نویسندگان
مهرداد(*رضا صادقی*ابرو گوندش)
همکار
پیوندها
گروه وبلاگashkanbbb.blogfa در ياهو گروپ
آدرس های دیگر ashkanbbb در اینترنت
سایت ابرو گوندش
آلبوم عکس ابرو گوندش
فارسیwww.uefa.ir
برنامه بازی, نتایج و شبکه های پخش فوتبال
جستجو در برنامه حركت هواپيما هاي ایران
اخذ ویزای الکترونیکی وزارت خارجه
نوبت دهی پزشکان علوم پزشکی مشهد
پخش زنده از حرم امام رضا(علیه السلام)
جامع ترین اطلاعات موبایل
دانلود انواع نرم افزار رایگان
چک کردن آنلاین بودن IDدیگران
طالع بيني ازدواج
Iran Talent
پرتال جامع خودروی کشور
سیستم مناقصه الکترونیکی
اطلاعات دارویی
استخاره با قرآن
نیازمندیهای آنلاین ترکیه
سایت کاربردی حسابداری
عیب یابی خودرو
قوانین مشارکت درساخت
ناوگان خطوط هوایی ایزان
مشاهده انلاین پروازهای جهان
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

-------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------